Highlights

Latest News

  • دستاورد ها

   09.10.2017 - In category News

     دستاورد چیست؟ دستاوردها یک سری ماموریت های دلخواه هستند که میتوانید آنها را در یک برگه زیر پنجره ماموریت… read more

  • رده بندی

   03.10.2017 - In category News

   .رده بندی یک ویژگی است که در نسخه 177 معرفی شده است .با آنها میتوانید از مقام خود در رده بندی و همچنین مقام دوستان … read more

  • کیف پول

   29.09.2017 - In category News

   read more

  • دستاورد ها

   09.10.2017 - In category News

     دستاورد چیست؟ دستاوردها یک سری ماموریت های دلخواه هستند که میتوانید آنها را در یک برگه زیر پنجره ماموریت… read more

  • رده بندی

   03.10.2017 - In category News

   .رده بندی یک ویژگی است که در نسخه 177 معرفی شده است .با آنها میتوانید از مقام خود در رده بندی و همچنین مقام دوستان … read more

  • کیف پول

   29.09.2017 - In category News

   read more

  • بروزرسانی جدید 197

   29.08.2017 - In category Updates

   قهرمانان دراکانیا، در این بروزرسانی جدید، کرمهای غول پیکر و آدمخوار دوباره در فاضلابهای تپه پادشاه ظاهر… read more

Media